Hàng hóa vận chuyển cho khách tại kho hàng hoặc tại cảng. Chi phí do 2 bên thỏa thuận